مجله حقوق بانکی

مجله شماره 8-9 حقوق بانکی


سرمقاله

رسیدگی به دعاوی بانکی در دادگستری؛ آزمونی مهم و سرنوشت‌ساز برای دستگاه قضایی

مقالات

نقد و بررسی وصف تجریدی در چک

تقلب در اعتبارات اسنادی در رویه قضایی، از تردید تا تصمیم-چالش جدید؛ حقوق ثالث

موضوع ویژه: بررسی طرح «عملیات بانکی بدون ربا»-2

طرح عملیات بانکی بدون ربا

الزامات و پیش‌نیازهای تدوین قانون بانکداری

خسارت تاخیر تادیه در نظام بانکی؛ چالش‌ مشروعیت و قطعی بودن ضرورت وجود آن

بررسی حقوقی-اقتصادی جایگاه شورای فقهی در نظام بانکی ایران؛ توجیه فقهی با ایجاد انطباق با مبانی اسلامی

قوانین و مقررات

آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

آیین‌نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر موسسات اعتباری

دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد

دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه

کتابشناسی حقوق بانکی