مجله حقوق بانکی

مجله شماره 12 حقوق بانکی


سرمقاله

حرفه‌ای‌گری؛ حلقه مفقوده فعالیت بانک‌ها در ایران

مقالات

ظهرنویسی، نهادی فراموش‌شده در سیستم بانکی

بررسی اصل استقلال در اعتبار اسنادی اتکایی و ضمانتنامه متقابل

مسائل حقوقی و فقهی رمزارزها (ارزهای دیجیتال)

یادداشت‌ها

لزوم نظارت دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد سیستم بانکی کشور

علل ناکامی بانک‌ها در وصول مطالبات

قوانین و مقررات

دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی (ریالی)

دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری

دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد (ریالی)

دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری

دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی موسسات اعتباری