مجله حقوق بانکی

مجله شماره 10 حقوق بانکی


سرمقاله

حقوق در مواجهه با تقلب

مقاله

توقف فرایندهای عادی با وقوع تقلب در ضمانتنامه‌های بانکی

میزگرد

بررسی تقلب در ضمانتنامه‌های بانکی، با تاکید بر جنبه کیفری آن

قوانین و مقررات

کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص ضمانتنامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی

مقررات متحدالشکل ضمانتنامه‌های قراردادی

مقررات متحدالشکل ضمانتنامه‌های عندالمطالبه

مقررات متحدالشکل تعهدات قراردادی

مقررات بین‌المللی تضمین‌نامه‌ها

دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی (ریالی)