مجله حقوق بانکی

مجله شماره 7 حقوق بانکی


سرمقاله

تخصصی شدن مسائل حقوقی مرتبط با بانکداری؛ ضرورتی خاص و ویژه

مقالات

مسئولیت مدنی بانک در احراز دارنده قانونی چک

مقررات متحدالشکل خرید دین

چالش‌های مقررات‌گذاری بانکی در بستر نظام حقوقی ایران

نقدی بر نظریه وکالت در سپرده‌گذاری بلندمدت بانکی

موضوع ویژه: بررسی طرح «عملیات بانکی بدون ربا»

طرح «عملیات بانکی بدون ربا»

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره طرح عملیات بانکی بدون ربا

نزاع پیش‌نویس‌ها؛ دولت و مجلس در دوراهی تردید

نظام قراردادهای بازار پولی بانکی ایران و کاستی‌های آن با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا

آخرین تغییرات و اصلاخات طرح بانکداری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی مجلس

قوانین و مقررات

اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی

آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ارزی و ریالی)

دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)

دستورالعمل ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در سال 1394