مجله حقوق بانکی

مجله شماره 5-6 حقوق بانکی


مقالات

مقایسه اعتبار اسنادی با اسناد براتی

مسئولیت مدنی بانک‌ها در قبال خسارت‌های وارد شده به دارنده، در نتیجه عملکرد کارت‌های الکترونیکی دریافت و پرداخت

توصیه‌نامه شماره 97/489 مورخ 30 ژوئیه 1997 اتحادیه اروپا

توسل به اقدامات اجرایی با استفاده از وکالت درمورد وثایق بانکی

روابط حقوقی طرفین و مطالبه ضمانت‌نامه بانکی در دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار

بررسی ماهیت حقوقی خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران

ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانک‌ها با نگاهی به مقررات ایران

تاثیر سرمایه شرکت‌ها در میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها

معرفى

مقررات مربوط به نظام بانکی در «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 1394/2/1

آیین‌نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک‌ها

ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری

دستورالعمل حساب جاری اصلاح‌شده براساس تصمیمات متخذه در یکهزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 1393/4/24 شورای پول و اعتبار

دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان موسسات اعتباری

دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی