مجله حقوق بانکی

مجله شماره 3-4 حقوق بانکی


مقالات

نگاهی به صلاحیت محاکم در دعاوی راجع به اعتبارات اسنادی

روش‌های مدیریت حقوقی ریسک‌های بانکی

تحریم بانک مرکزی ایران از منظر حقوق بین‌الملل عمومی

مدیریت ریسک کلاهبرداری در اعتبارات اسنادی

مسئولیت مدنی بانک برای عدم احراز اصالت چک (بررسی یک پرونده)

نگاهی به دستورالعمل صدور ضمانتامه‌های ریالی

مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی، راهی برای افزایش نقش بانک‌ها در تجارت بین‌الملل

معرفى

دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی (ریالی)

نمونه اساسنامه موسسات اعتباری غیربانکی