مجله حقوق بانکی

مجله شماره ۲ حقوق بانکی


مقالات

رجوع پس از پرداخت ضامن در ضمانت‌نامه مستقل بانکی

سوئیفت

تحلیل اعتبارات اسنادی در حقوق موضوعه کیفری ایران

تحلیل سقف تملک سهام بانک‌ها در نظام حقوقی ایران

صندوق بین‌المللی پول و تحریم‌های پولی و مالی بین‌المللی

بازرسی کالا در اعتبارات اسنادی