مجله حقوق بانکی

مجله شماره ۱ حقوق بانکی


مقالات

چالش‌های حقوقی نگهداری مطمئن از سوابق الکترونیکی بانکی

جرایم بانکی

جایگاه انتقال الکترونیکی وجوه در نظام حقوقی آمریکا و ایران

اعتبار اسنادی از منظر ماهیت حقوقی

رابطه ضمانت‌خواه و بانک ضامن در ضمانت‌نامه‌های بانکی

بررسی مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف

صکوک: ابزار اسلامی تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی‌ها