مجله حقوق بانکی

شماره ۱۸-۱۹


سرمقاله: سرمقاله قضاوت در دعاوى بانکى

مقالات
ملاحظات حقوقى بانکى راجع به طرح بانکدارى جمهورى اسلامى ایران
دکتر امین جعفرى
دستهاى آوده دعاوى بانکى
دکتر حسین داوودى
خرق حجاب شرکتها، زاهکارى براى مقابله با سوء استفادء از ورشکستکى بدهکاران بانکها
دکتر علیرضا مسعودى
اقتصاد بانک محور وچالشهاى حقوقى بانکدارى در ایران
کروه پژوهشى حقوق بانکى
نقد و بررسى مقاله
تأثیر تقلب برحقوق الثقاق کیرند، عواید حاصل او اعتبار اسنادى در لظام حقوقى ایران یا تحلیل تطبیقى یک پرونده قضابى
معر فى کتاب
حقرق بانکى نوشته دکتر امین جمفرى
نظریات مشورتى
نظریات مشورتى در امور بانکى واستاد تجارى